Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN MOMAPACK B.V. GEVESTIGD TE TUBBERGEN.

Artikel 1

TOEPASSELIJKHEID
1.1   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van produkten  aan onze kopers.

1.2   Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “koper“, moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot ons in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst, alsmede elke natuurlijke of rechtspersoon die met ons een koop- of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder “koper” ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening produkten worden geleverd.

1.3   Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voorzover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

1.4   Indien ook de koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dat is alleen anders indien en voorzover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper door ons uitdrukkelijk, schriftelIjk is aanvaard en voorzover de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met het bepaalde in onze algemene voorwaarden.

1.5   Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt van (levering van) produkten wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

Artikel 2

AANBIEDINGEN
2.1   AI onze offertes dienen te worden aangemerkt als uitnodiging aan de potentiële koper tot het doen van een aanbod. Zij binden ons derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk het tegendeel is bepaald. De aan ons gegeven order geldt als aanbod, welke eerst na schriftelijke bevestiging onzerzijds (zgn. orderbevestiging) geacht wordt door ons te zijn aanvaard.

2.2   Van door ons gedane offertes maken deel uit -met name ook voor wat betreft het in het vorige lid bepaalde -: ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen, maatopgaven en dergelijke, almede eventuele bijlagen en bescheiden die op onze offertes betrekking hebben. Dit alles blijft, evenals door ons in dit verband gemaakte gereedschappen, ons eigendom, en moet op ons verzoek aan ons worden teruggegeven en mag zonder onze uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd of aan derden worden afgegeven. Tevens behouden wij ons alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor .

Artikel 3

TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
3.1   Een overeenkomst met ons komt eerst tot stand wanneer wij een aan ons gegeven order schriftelijk aanvaarden. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop wij onze orderbevestiging verzenden of op het moment dat tot levering is overgegaan.

3.2   De koper is aan zijn order, in welke vorm ook aan ons gegeven, gebonden gedurende een periode van 7 dagen na dagtekening van de order of indien het een mondelinge verstrekte order betreft na het geven van de order . Een verklaring van de koper dat hij zijn order wenst te annuleren of te wijzigen, afgegeven gedurende deze periode van zeven dagen, kan derhalve niet voorkomen dat een overeenkomst op grond van de (oorspronkelijke) order tot stand komt, indien wij de order alsnog aanvaarden/bevestigen binnen deze periode van 7 dagen. Als datum van aanvaarding/bevestiging van de order geldt de datum waarop wij de orderbevestiging verzenden.

3.3   De door ons aan de koper verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De koper wordt geacht met de inhoud van onze orderbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen 7 dagen na dagtekening van onze orderbevestiging schriftelijk aan ons te kennen geeft dat hij zich niet met de inhoud kan verenigen.

3.4   Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen, gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordigers optreden binden ons alleen indien deze afspraken en/ of toezeggen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurders schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4

PRIJZEN
4.1   Onze prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief omzetbelasting.

4.2   De wijze van verpakking en verzending wordt door ons bepaald. Verpakkingen worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen niet door ons teruggenomen.

4.3 Onze prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.

4.4   Wij behouden ons het recht voor om indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in een of meer van de kostenfactoren optreden deze verhogingen aan de koper in rekening te brengen. De koper heeft bij prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.

Artikel 5

AFLEVERINGS- EN LEVERINGSTERMIJNEN
5.1   De door ons opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

5.2   De door ons opgegeven levertijden gaan in op het moment waarop de overeenkomst  tot stand is gekomen, mits alle gegevens die wij voor de uitvoering van de order nodig hebben in ons bezit zijn. Levertijden worden verlengd met de tijd gedurende welke de koper enig verschuldigd geworden bedrag, nadat dit opeisbaar is geworden, onbetaald heeft gelaten.

5.3   Wij hebben het recht een order in gedeelten uit te voeren, zulks in die zin dat wij produkten naar de mate waarin zij gereed zijn aan de koper leveren. In dit geval zijn wij gerechtigd reeds geleverde produkten onmiddellijk aan de koper te factureren.

5.4   Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering van produkten franco op de plaats van bestemming.

5.5   Zodra de te leveren produkten op de plaats van bestemming uit het transportmiddel zijn geladen, gaat het risico waar het deze produkten betreft over op de koper .

5.6   Verzoekt de koper om de levering van produkten op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.

5.7   De koper is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan zijn wij gerechtigd om – zulks te onzer keuze – op grond van het bepaalde in artikel 6:60 BW te vorderen dat de bevoegde rechter ons van onze verbintenis tot levering van de overeengekomen zaken zal bevrijden, danwel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien de koper niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien de koper overeenkomstig het bovenstaande in gebreke blijft het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen en wij de betaling van de koopsom vorderen, worden de zaken geacht te zijn afgeleverd en zullen wij de zaken voor rekening en risico van de koper tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten opslaan. Is geen termijn voor afname overeengekomen, dan zijn wij tot de in dit artikel genoemde maatregelen bevoegd, indien de zaken niet binnen 1 maand na onze uitnodiging daartoe door de koper zijn afgenomen.

5.8   Eventuele retourzending aan ons moet altijd franco, onder opgave van redenen, geschieden: bij niet inachtname van deze voorwaarden zijn wij gerechtigd de retourzending te weigeren en/of terug te sturen op kosten van de koper. Een retourzending geschiedt voor risico van de koper .

Artikel 6

RECLAME
6.1   De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij ons verstrekt heeft. De koper moet waar het de in onze offertes, of wat daarvan ex artikel 2 lid 2 deel uitmaakt, door ons verstrekte gegevens, maten en gewichten, kleurechtheid e.d. betreft, rekening houden met de gebruikelijke spelingen en met kleine wijzigingen in constructies of onderdelen voorzover deze nodig zijn ten behoeve van een goede uitvoering. De door ons geleverde produkten mogen derhalve van de omschrijving in de order afwijken  indien en voorzover gaat het om kleine maatverschillen e.d. en ondergeschikte wijzigingen in constructies of onderdelen nodig voor een goede uitvoering.

6.2   Indien bij aflevering van de zaken blijkt, dat deze of de verpakking ervan zijn beschadigd, is de koper verplicht, alvorens de zaken in ontvangst te nemen, door de expediteur proces-verbaal van de schade te laten opmaken, bij gebreke waarvan door ons geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard. Een dergelijk gebrek laat de afnameverplichting, zoals opgenomen in artikel 5, lid 7, onverlet.

6.3   Klachten van de koper die betrekking hebben op en abusievelijke levering of op gebreken aan produkten – andere dan hiervoor in lid 2 bedoeld – die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen 8 dagen na levering (of binnen 8 dagen na factuurdatum indien de produkten niet aan de koper (konden) worden geleverd) aan ons ter kennis worden gebracht. Dit dient schriftelijk te geschieden, met een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur waarmee de betreffende produkten zijn geleverd.

6.4   Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, moeten door de koper binnen 8 dagen na het aan het licht treden van deze gebreken aan ons ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld in lid 2.

6.5   leder vorderingsrecht van de koper jegens ons, betrekking hebbend op gebreken in de door ons geleverde produkten, vervalt indien:

  1. De gebreken niet binnen de in lid 2 en 3 gestelde termijnen en/of niet op de aldaar aangegeven wijze aan ons ter kennis zijn gebracht;

b .   De koper ons geen of onvoldoende medewerking verleent terzake van een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;

c .    De koper de produkten in strijd met de voorschriften, althans op niet normale wijze heeft gebruikt en/of onderhouden;

d .   De in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken, of indien zo’n termijn ontbreekt, de klachten eerst worden geuit, nadat een periode van meer dan 6 maanden sedert de levertijd is verstreken.

Artikel 7

AANSPRAKELIJKHEID
7.1   Uitsluitend indien de garantieverplichtingen terzake de door ons geleverde produkten niet door derden (zoals fabrikanten) op zich zijn genomen, kan de koper jegens ons (garantie) aanspraken als bedoeld in het voorgaande artIkel doen gelden. Onze aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van fabricage- en materiaalfouten.

7.2   Indien voor ons aansprakelijkheid als bedoeld in lid 1 bestaat, zijn wij slechts gehouden tot – zulks te onzer keuze -:

  1. (Kosteloos) Herstel van de gebreken of;
  2. Levering van vervangende produkten c.q. onderdelen, na ontvangst van de gebrekkige produkten c.q. onderdelen of;
  3. Terugbetaling van de ontvangen koopsom/creditering van de aan de koper gezonden factuur, met ontbinding zonder rechterlijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, alles voor zoveel de koopsom, de factuur en de overeenkomst op de geleverde produkten betrekking hebben;
  4. Een in overleg met de koper te bepalen schadeloosstelling in ander vorm dan hiervoor bedoeld.

7.3   Indien de koper zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de produkten reparaties en of wijzigingen heeft uitgevoerd of doet uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting onzerzijds.

7.4   Wij zijn niet aansprakelijk voor door ons geleverde zaken, noch voor schade of kosten, welke mochten ontstaan aan de zaken van de afnemers of van derden, indien deze schade of kosten een gevolg zijn van:

  1. Fouten in een door de afnemer voorgeschreven niet van ons afkomstig ontwerp of in tekeningen, gegevens of orders van de afnemer afkomstig;

b .   Ondeugdelijkheid van materialen of onderdelen die door de afnemer aan ons ter beschikking zijn gesteld;

c .    Funktionele ongeschiktheid van materialen en onderdelen waarvan de toepassing door de afnemer is voorgeschreven;

  1. Ondeugdelijke uitvoering van werkzaamheden door derden die door de afnemer in het werk zijn gesteld.

7.5   Behoudens onze eventuele verplichtingen uit hoofde van het voorgaande zijn wij nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds (door degene die ons voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen). Met name zijn wij niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe of indirecte schade hoe ook genaamd, winstderving en stilstandschade daaronder begrepen, geleden door opdrachtgever diens ondergeschikten en bij of door hem te werk gestelden of derden, ontstaan door gehele of gedeeltelijke (her-)levering van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf .

7.6   De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden terzake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden, met name veroorzaakt door schending van industriële en intellectuele eigendomsrechten, door gebruik van tekeningen, gegevens, model len of onderdelen, dan wel door toepassing van werkwijzen welke aan ons door of vanwege de afnemer ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt of zijn voorgeschreven, voorzover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper komen.

Artikel 8

EIGENDOMSVOORBEHOUD
8.1   De door ons geleverde produkten blijven ons eigendom tot het moment van volledige betaling van de factuur. De door ons aan de koper geleverde zaken zijn geleverd onder de opschortende voorwaarde van volledige betaling van de factuur door de koper. Bij volledige betaling van het factuurbedrag gaat de eigendom van de geleverde zaken van rechtswege op de koper over.

8.2   De koper heeft niet het recht de niet-betaalde zaken in pand te geven, daarop bezitloos pandrecht te vestigen of enig ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een derde daarop te vestigen.

8.3   Indien ten gevolge van be- of verwerking door de koper ons eigendomsrecht rustend op de door ons geleverde zaken verloren is gegaan, is de koper onverwijld verplicht op de door be- of verwerking ontstane zaken ten behoeve van ons een bezitloos pandrecht te vestigen. Het is de koper toegestaan de zaken aan derden te verkopen, doch zulks uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening. Alsdan is de koper gehouden de verkregen gelden onverwijld aan ons over te dragen, danwel, indien niet tegen contante betaling is verkocht, de verkregen vordering onverwijld aan ons over te dragen.

Artikel 9

BETALING
9.1   Betaling dient te geschieden in de gefactureerde valuta, zonder aftrek van enige korting, contant ter plaatse waar wij zijn gevestigd of door overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening, in beide gevallen onmiddellijk na de levering van de betreffende zaken, althans uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum; dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van onze bank- of girorekening als de dag van betaling.

9.2   Indien de koper niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan hebben wij het recht, indien en voorzover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de koper, de nakoming van al onze verbintenissen jegens de koper op te schorten, onverminderd alle andere rechten uit het gemene recht voortvloeiend. Wij zijn te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de koper (of derden) bevinden, maar ons in eigendom toebehoren, onder ons te nemen, zodra wij in redelijkheid kunnen aannemen dat er reële kans bestaat dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande Iaat onverlet de rechten zoals die voor ons voortvloeien uit het gemene recht, met name behouden wij ook het recht de koper na het onder ons nemen van de zaken tot schadevergoeding aan te spreken.

9.3   Is de koper ingebreken met tijdige betaling, dan verbeurt hij aan ons, zonder dat een nadere aanzegging onzerzijds nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling, een rente van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volle maand wordt gerekend, welke rente onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is. Voorts is de koper gehouden aan de buitengerechtelijke kosten te voldoen die verband houden met de incassering van onze vorderingen; deze kosten worden bepaald op 15% van de hoofdsom, onverminderd ons recht om verdere redelijke kosten ex artikel 6:96 lid 2, sub c, B. W .in rekening te mogen brengen.

9.4   Betalingen strekken eerst in mindering op de in 3 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente (zie artikel 6:44 BW)

Artikel 10

ZEKERHEID
10.1 Wij zijn gerechtigd van de koper te vorderen dat hij zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen, zulks met name ook na totstandkoming van de overeenkomst. Indien de door ons verlangde zekerheid niet wordt gegeven, kunnen wij de uitvoering van onze verplichtingen opschorten en/of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, onverminderd de rechten zoals die voor ons uit het gemene recht voortvloeien.

Artikel 11

OVERMACHT
11.1 Onder overmacht dient te worden verstaan elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd. (zgn. niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: gebrek aan grondstoffen, gebrek aan personeel, bedrijf- of  vervoersstoringen van welke aard ook, epidemieën, staat van beleg, oorlog, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids-)instanties.

11.2 Indien wij door overmacht de overeenkomst niet tijdig kunnen nakomen, hebben wij het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, danwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te onzer keuze. In geval van overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 12

TOEPASSELIJK RECHT
12.1 Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 13

GESCHILLENBESLECHTING
13.1 Alle geschillen, van welke aard ook, verband houdende met of voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en onze verrichte leveringen worden beslecht door de bevoegde rechter te Almelo, tenzij de koper ons binnen één maand nadat wij ons op dit beding hebben beroepen schriftelijk Iaat weten voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen. Wij behouden ons het recht voor om ons te wenden tot de rechter die op grond van het gemene recht bevoegd is.